آموزش HTML صفحه اصلی اینستاگرام ما
سبک های HTML

سبک های HTML


صفت HTML style برای افزودن سبک ها به یک عنصر ، مانند رنگ ، فونت ، اندازه و ... استفاده میشود .


مثال

من سرخ هستم

من آبی هستم

من بزرگ هستم
امتحان کن »

صفت style

تنظیم سبک و استایل یک عنصر HTML ، میتواند با صفت style انجام گیرد .

صفت HTML style دستور زیر را دارد :

<tagname style="property:value;">

property یک ویژگی CSS است و value یک مقدار CSS است که به این ویژگی اختصاص میدهیم .

بعدا در این آموزش درباره CSS بیشتر خواهید آموخت .

رنگ پس زمینه (Background Color)

ویژگی CSS background-color رنگ پس زمینه برای یک عنصر HTML مشخص میکند .

مثال:

رنگ پس زمینه برای صفحه را روی آبی تنظیم کنید :

<body style="background-color:blue;">

<h1>این یک عنوان است</h1>
<p>این یک پاراگراف است.</p>

</body>
امتحان کن »

مثال:

رنگ پس زمینه برای دو عنصر مختلف تنظیم کنید :

<body>

<h1 style="background-color:blue;">این یک عنوان است</h1>
<p style="background-color:red;">این یک پاراگراف است.</p>

</body>
امتحان کن »

رنگ متن (Text Color)

ویژگی CSS color رنگ متن برای یک عنصر HTML مشخص میکند :

مثال:

<h1 style="color:blue;">این یک عنوان است</h1>
<p style="color:red;">این یک پاراگراف است.</p>
امتحان کن »

نوع قلم(Font)

ویژگی CSS font-family فونت مورد استفاده برای یک عنصر HTML را مشخص میکند :

مثال:

<h1 style="font-family:verdana;">این یک عنوان است</h1>
<p style="font-family:courier;">این یک پاراگراف است.</p>
امتحان کن »

اندازه متن (Text Size)

ویژگی CSS font-size اندازه متن برای یک عنصر HTML را مشخص میکند :

مثال:

<h1 style="font-size:300%;">این یک عنوان است</h1>
<p style="font-size:160%;">این یک پاراگراف است.</p>
امتحان کن »

تراز کردن متن

ویژگی CSS text-align تراز افقی متن برای یک عنصر HTML را مشخص میکند :

مثال:

<h1 style="text-align:center;">عنوان در وسط قرار گرفته</h1>
<p style="text-align:center;">پاراگراف در وسط قرار گرفته.</p>
امتحان کن »

چکیده فصل
پسین پیشین