آموزش HTML صفحه اصلی اینستاگرام ما
مسیرهای فایل HTML

مسیرهای فایل HTML


یک مسیر فایل مکان یک فایل را در داخل ساختار پوشه یک وب سایت توصیف میکند .


مثال هایی از مسیر فایل

مسیرتوضیح
<img src="picture.jpg"> فایل "picture.jpg" در پوشه یکسانی با صفحه کنونی قرار گرفته است
<img src="images/picture.jpg"> فایل "picture.jpg" در پوشه images در داخل پوشه کنونی قرار گرفته است
<img src="/images/picture.jpg"> فایل "picture.jpg" در پوشه images در ریشه وب کنونی قرار گرفته است
<img src="../picture.jpg"> فایل "picture.jpg" در پوشه ای یک سطح بالاتر از پوشه کنونی قرار گرفته است

مسیرهای فایل HTML

یک مسیر فایل مکان یک فایل را در داخل ساختار پوشه یک وب سایت توصیف میکند .

مسیرهای فایل هنگام لینک به فایل های خارجی استفاده میشوند ، مانند :


مسیرهای فایل مطلق

یک مسیر فایل مطلق آدرس URL کامل برای یک فایل است :

مثال

<img src="https://www.w3schools.com/images/picture.jpg" alt="کوهستان">
امتحان کن »

مسیرهای فایل نسبی

یک مسیر فایل نسبی به یک فایل نسبت به صفحه کنونی اشاره میکند .

در مثال زیر ، مسیر فایل به یک فایل در داخل پوشه images اشاره میکند که در ریشه وب سایت کنونی قرار دارد :

مثال

<img src="/images/picture.jpg" alt="کوهستان">
امتحان کن »

در مثال زیر ، مسیر فایل به یک فایل در داخل پوشه images اشاره میکند که در پوشه کنونی قرار دارد :

مثال

<img src="images/picture.jpg" alt="کوهستان">
امتحان کن »

در مثال زیر ، مسیر فایل به یک فایل در داخل پوشه images اشاره میکند که در پوشه ای یک سطح بالاتر از پوشه کنونی قرار دارد :

مثال

<img src="../images/picture.jpg" alt="کوهستان">
امتحان کن »پسین پیشین