آموزش HTML صفحه اصلی اینستاگرام ما
پاراگراف های HTML

پاراگراف های HTML


یک پاراگراف همیشه در یک خط جدید شروع میشود ، و معمولا یک رشته از متن است .


پاراگراف های HTML

عنصر HTML <p> یک پاراگراف را مشخص میکند .

یک پاراگراف همیشه در یک خط جدید شروع میشود ، و مرورگرها بطور خودکار مقداری فاصله (یک حاشیه) پیش و پس از یک پاراگراف اضافه میکنند .

مثال:

<p>این یک پاراگراف است</p>
<p>این پاراگراف دیگری است</p>
امتحان کن »

نمایش HTML

شما نمیتوانید مطمئن باشید که چگونه HTML نمایش داده خواهد شد .

صفحات نمایش کوچک یا بزرگ ، و پنجره های تغییر اندازه داده شده نتایج مختلفی ایجاد خواهند کرد .

با HTML ، شما نمیتوانید خروجی را با افزودن فضاها و فاصله های اضافی یا افزودن خطوط اضافی در کد HTML خود تغییر دهید .

مرورگر بطور خودکار هر گونه فاصله و خطوط اضافی را هنگام نمایش صفحه حذف خواهد کرد :

مثال

<p>
این پاراگراف
شامل خطوط بسیاری در
کد منبع هست ،
اما مرورگر
آنرا نادیده میگیرد .
</p>

<p>
این پاراگراف
شامل     فواصل و فضاهای بسیاری
در کد     منبع هست ،
اما             مرورگر
آنرا نادیده میگیرد .
</p>
امتحان کن »

خطوط افقی HTML

تگ <hr> یک شکست موضوعی در یک صفحه HTML مشخص میکند ، و اغلب بصورت یک خط افقی نمایش داده میشود .

عنصر <hr> برای جدا ساختن محتوا (یا مشخص کردن یک تغییر) در یک صفحه HTML استفاده میشود :

مثال:

<h1>این عنوان 1 است</h1>
<p>این مقداری متن است .</p>
<hr>
<h2>این عنوان 2 است</h2>
<p>این مقداری متن دیگر است .</p>
<hr>
امتحان کن »

تگ <hr> یک تگ خالی است ، به این معنا که تگ پایان ندارد .


خط شکن های HTML

عنصر <br> یک خط شکن مشخص میکند .

اگر یک خط شکن (یک خط جدید) بدون شروع یک پاراگراف جدید میخواهید از <br> استفاده کنید :

مثال

<p>این<br>یک پاراگراف<br>با خط شکن هایی است .</p>
امتحان کن »

تگ <br> یک تگ خالی است ، به این معنا که تگ پایان ندارد .


مشکل شعر

این شعر در یک تک خط نمایش داده خواهد شد :

مثال :

<p>
  گر می نخوری طعنه مزن مستان را

  بنیاد مکن تو حیله و دستان را

  تو غره بدان مشو که می می نخوری

  صد لقمه خوری که می غلام‌ست آن را
</p>
امتحان کن »

راه حل - عنصر <pre>

عنصر HTML <pre> متن پیش قالب بندی شده مشخص میکند .

متن داخل یک عنصر <pre> در یک فونت با پهنای ثابت(معمولا Courier) نمایش داده میشود ، و هم فواصل و هم خط شکن ها را حفظ میکند :

مثال:

<pre>
  گر می نخوری طعنه مزن مستان را

  بنیاد مکن تو حیله و دستان را

  تو غره بدان مشو که می می نخوری

  صد لقمه خوری که می غلام‌ست آن را
</pre>
امتحان کن »

تگ توضیح
<p> یک پاراگراف مشخص میکند
<hr> یک تغییر موضوعی در محتوا مشخص میکند
<br> یک خط شکن در صفحه میگنجاند
<pre> متن پیش قالب بندی شده مشخص میکندپسین پیشین