آموزش HTML صفحه اصلی اینستاگرام ما
لیست های HTML

لیست های HTML


لیست های HTML به توسعه دهندگان وب اجازه میدهد تا یک مجموعه از ایتم های مرتبط را در لیست ها دسته بندی کنند .


مثال

یک لیست نامرتب :

  • گزینه یک
  • گزینه دو
  • گزینه سه
  • گزینه سه

یک لیست مرتب :

  1. گزینه یک
  2. گزینه دو
  3. گزینه سه
  4. گزینه چهار
امتحان کن »

لیست نامرتب HTML

یک لیست نامرتب با تگ <ul> شروع میشود . هر ایتم لیست با تگ <li> شروع میشود .

ایتم های لیست بصورت پیشفرض با دایره های سیاه رنگ کوچکی علامت گذاری خواهند شد :

مثال

<ul>
  <li>قهوه</li>
  <li>چای</li>
  <li>شیر</li>
</ul>
امتحان کن »

لیست مرتب HTML

یک لیست مرتب با تگ <ol> شروع میشود . هر ایتم لیست با تگ <li> شروع میشود .

ایتم های لیست بصورت پیشفرض با اعداد علامت گذاری خواهند شد :

مثال

<ol>
  <li>قهوه</li>
  <li>چای</li>
  <li>شیر</li>
</ol>
امتحان کن »

لیست های توصیفی HTML

HTML از لیست های توصیفی نیز پشتیبانی میکند .

یک لیست توصیفی لیستی از اصطلاحات ، با توصیفی از هر اصطلاح است .

تگ <dl> لیست توصیفی را مشخص میکند ، تگ <dt> اصطلاح (نام) را مشخص میکند ، و تگ <dd> هر اصطلاح را توصیف میکند :

مثال

<dl>
  <dt>قهوه</dt>
  <dd>- نوشیدنی داغ سیاه</dd>
  <dt>شیر</dt>
  <dd>- نوشیدنی سرد سفید</dd>
</dl>
امتحان کن »

تگ های لیست HTML

تگ توضیح
<ul> یک لیست نامرتب مشخص میکند
<ol> یک لیست مرتب مشخص میکند
<li> یک ایتم لیست مشخص میکند
<dl> یک لیست توصیفی مشخص میکند
<dt> یک اصطلاح در یک لیست توصیفی مشخص میکند
<dd> اصطلاح در یک لیست توصیفی را توصیف میکندپسین پیشین