آموزش HTML صفحه اصلی اینستاگرام ما
معرفی HTML

معرفی HTML


HTML زبان نشانه گذاری استاندارد برای ساخت صفحات وب است .


HTML چیست؟


سند ساده ای از HTML

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>عنوان کلی صفحه</title>
</head>
<body>

<h1>نخستین عنوان من</h1>
<p>نخستین پاراگراف من</p>

</body>
</html>
امتحان کن »

توضیح مثال


یک عنصر HTML چیست؟

یک عنصر HTML با یک تگ شروع ، مقداری محتوا ، و یک تگ پایان مشخص میشود :

<tagname>محتوا</tagname>

عنصر HTML هر چیزی از تگ شروع تا تگ پایان است :

<h1>نخستین عنوان من</h1>

<p>نخستین پاراگراف من</p>

تگ شروع محتوای عنصر تگ پایان
<h1> نخستین عنوان من </h1>
<p> نخستین پاراگراف من. </p>
<br> هیچ هیچ
نکته: بعضی از عناصر HTML هیچ محتوایی ندارند (مانند عنصر <br>). این عناصر ، عناصر خالی نامیده میشوند . عناصر خالی تگ پایان ندارند!

مرورگرهای وب

هدف یک مرورگر وب(کروم،فایرفاکس و ...) خواندن سند های HTML و نمایش آنهاست .

یک مرورگر تگ های HTML را نمایش نمیدهد ، اما از آنها برای مشخص کردن چگونگی نمایش سند استفاده میکند :


ساختار صفحه HTML

درشکل زیر می توانید نمایی کلی از ساختار یک صفحه HTML را ببینید:

<html>
<head>
<title>عنوان کلی صفحه</title>
</head>
<body>
<h1>این یک عنوان است</h1>
<p>این یک پاراگراف است.</p>
<p>این پاراگراف دیگری است.</p>
</body>
</html>
نکته: فقط محتوای داخل بخش <body> (ناحیه سفید رنگ بالایی) در یک مرورگر نمایش داده خواهد شد .

تاریخچه HTML

از سال 1991 که تیم برنرز لی(Tim Berners-Lee) برای نخستین بار HTML را معرفی کرد تاکنون نسخه های بسیاری از آن منتشر شده است :

سال نسخه
1991 تیم برنرز لی HTML را ابداع کرد
1993 دیو راجت(Dave Raggett) پیش نویس HTML+ را آماده کرد
1995 گروه کاری HTML نسخه HTML 2.0 را معرفی کرد
1997 کنسرسیوم وب جهان گستر(W3C) نسخه HTML 3.2 را منتشر کرد
1999 کنسرسیوم وب جهان گستر(W3C) نسخه HTML 4.01 را منتشر کرد
2000 کنسرسیوم وب جهان گستر(W3C) نسخه XHTML 1.0 را منتشر کرد
2008 کار گروه WHATWG نخستین پیش نویس عمومی HTML5 را منتشر کرد
2014 کنسرسیوم وب جهان گستر(W3C) نسخه HTML5 را منتشر کرد
2016 کنسرسیوم وب جهان گستر(W3C) نسخه HTML 5.1 را منتشر کرد
2017 کنسرسیوم وب جهان گستر(W3C) نسخه HTML5.2را منتشر کرد
کنسرسیوم وب جهان گستر (World Wide Web Consortium-W3C) انجمن بین المللی است که استاندارد های تحت وب را تولید و گسترش میدهد .
پسین پیشین