آموزش HTML صفحه اصلی اینستاگرام ما
iframe در HTML

قاب های داخلی (Iframe) در HTML


یک iframe برای نمایش یک صفحه وب در داخل یک صفحه وب استفاده میشود .نحو Iframe

تگ HTML <iframe> یک قاب درون خطی مشخص میکند .

یک قاب درون خطی برای جاسازی سند دیگری در داخل سند HTML کنونی استفاده میشود .

<iframe src="URL"></iframe>

Iframe - تنظیم بلندا و پهنا

از صفت های width و height برای مشخص کردن اندازه قاب استفاده کنید .

width و height بصورت پیشفرض در واحد پیکسل (pixel) مشخص میشوند :

مثال

<iframe src="https://www.varzesh3.com" width="300" height="200"></iframe>
امتحان کن »

یا میتوانید صفت style را اضافه کنید و از ویژگی های CSS height و width استفاده کنید :

مثال:

<iframe src="https://www.varzesh3.com" style="height:200px;width:300px;"></iframe>
امتحان کن »

iframe - حذف مرز

بصورت پیشفرض ، یک iframe یک مرز در پیرامون خود دارد .

برای حذف مرز ، صفت style را اضافه کنید و از ویژگی CSS border استفاده کنید :

مثال

<iframe src="https://www.varzesh3.com" style="border:none;"></iframe>
امتحان کن »

با CSS ، همچنین میتوانید اندازه ، سبک و رنگ مرز iframe را تغییر دهید :

مثال:

<iframe src="https://www.varzesh3.com" style="border:2px solid red;"></iframe>
امتحان کن »

Iframe - Target برای یک لینک

یک iframe میتواند بعنوان قاب هدف برای یک لینک استفاده شود .

صفت target لینک باید به صفت name یک iframe اشاره کند :

مثال:

<iframe src="" name="iframe_a"></iframe>

<p><a href="https://www.varzesh3.com" target="iframe_a">varzesh3.com</a></p>
امتحان کن »

چکیده فصل
پسین پیشین