آموزش HTML صفحه اصلی اینستاگرام ما
عنوان های HTML

عناوین HTML


عنوان های HTML ، عنوان هایی هستند که میخواهید در یک صفحه وب نمایش دهید .


مثال

عنوان 1

عنوان 2

عنوان 3

عنوان 4

عنوان 5
عنوان 6
امتحان کن »

عنوان های HTML

عناوین HTML با تگ های <h1> تا <h6> مشخص میشوند .

<h1> مهمترین عنوان را مشخص میکند. <h6> کم اهمیت ترین عنوان را مشخص میکند.

مثال

<h1>عنوان 1</h1>
<h2>عنوان 2</h2>
<h3>عنوان 3</h3>
<h4>عنوان 4</h4>
<h5>عنوان 5</h5>
<h6>عنوان 6</h6>
امتحان کن »
نکته: مرورگرها بطور خودکار مقداری فاصله و فضای خالی پیش و پس از یک عنوان اضافه میکنند .

عناوین مهم هستند

موتورهای جستجو از عناوین استفاده میکنند تا ساختار و محتوای صفحه های وب شما را فهرست کنند.

کاربران اغلب یک صفحه را با عناوینش بطور سطحی میخوانند . استفاده از عناوین برای نمایش دادن ساختار سند مهم است .

عناوین <h1> باید برای عناوین مهم و اصلی استفاده شوند. به دنبال آن عناوین <h2> ، سپس <h3> و به همین ترتیب تا عنوان <h6> که برای عناوین کم اهمیت تر استفاده میشود .

نکته: از عناوین HTML فقط برای عنوان ها استفاده کنید. برای بزرگ یا پر رنگ کردن متن از عناوین استفاده نکنید .

عناوین بزرگتر

هر عنوان HTML یک اندازه پیشفرض دارد. با این وجود ، شما میتوانید هر اندازه ای را برای عنوان ها با صفت style ، با استفاده از ویژگی font-size مشخص کنید :

مثال:

<h1 style="font-size:60px;">عنوان 1</h1>
امتحان کن »پسین پیشین