آموزش HTML صفحه اصلی اینستاگرام ما
قالب بندی متن HTML

قالب بندی متن HTML


HTML شامل چندین عنصر برای مشخص کردن متن با یک معنای خاص است .


مثال

این یک متن عادی است

این یک متن پر رنگ است

این یک متن مورب است

این متن زیرنویس و این متن بالانویس است
امتحان کن »

عناصر قالب بندی HTML

عنصرهای قالب دهنده طراحی شده اند تا انواع خاصی از متن را نمایش دهند :


عناصر <b> و <strong>

عنصر HTML <b> متن پر رنگ ، بدون هر گونه اهمیت بیشتر مشخص میکند .

مثال:

<b>این متن پر رنگ است</b>
امتحان کن »

عنصر HTML <strong> متن با اهمیت قوی و مهم مشخص میکند . محتوای داخل معمولا بصورت پر رنگ نمایش داده میشود .

مثال:

<strong>این متن قوی و مهم است</strong>
امتحان کن »

عناصر <i> و <em>

عنصر HTML <i> متن کج (italic) ، بدون هر گونه اهمیت بیشتر مشخص میکند .

نکته: تگ <i> اغلب برای نشان دادن یک اصطلاح فنی ، یک عبارت از زبان دیگر ، یک فکر و ... استفاده میشود .

مثال:

<i>این متن کج است</i>
امتحان کن »

عنصر HTML <em> متن تاکید شده (emphasized) ، با اهمیت معنایی افزوده شده مشخص میکند . محتوای داخل معمولا بصورت کج نمایش داده میشود .

نکته: یک صفحه خوان واژه های داخل <em> را با یک تاکید تلفظ میکند .

مثال:

<em>این متن تاکید شده است</em>
امتحان کن »

عنصر <small>

عنصر HTML <small> متن کوچکتر مشخص میکند :

مثال:

<small>این متن کوچکتر است .</small>
امتحان کن »

عنصر <mark>

عنصر HTML <mark> متن نشاندار و برجسته مشخص میکند :

مثال:

<p>فراموش نکنی که <mark>شیر</mark> بخری .</p>
امتحان کن »

عنصر <del>

عنصر HTML <del> متنی که از یک سند حذف شده را مشخص میکند . مرورگرها معمولا متن حذف شده را خط میزنند :

مثال:

<p>رنگ مورد علاقه من <del>آبی</del> سرخ است</p>
امتحان کن »

عنصر <ins>

عنصر HTML <ins> یک متن که در یک سند درج شده را مشخص میکند . مرورگرها معمولا یک خط در زیر متن درج شده قرار میدهند :

مثال:

<p>رنگ <ins>مورد علاقه من</ins> آبی است</p>
امتحان کن »

عنصر <sub>

عنصر HTML <sub> متن زیرنویس شده مشخص میکند :

مثال:

<p>این متن <sub>زیرنویس</sub> است</p>
امتحان کن »

عنصر <sup>

عنصر HTML <sup> متن بالانویس شده مشخص میکند :

مثال:

<p>این متن <sup>بالانویس</sup> است</p>
امتحان کن »

عناصر قالب بندی متن HTML

برچسب توضیح
<b> متن پر رنگ مشخص میکند
<em> متن تاکید شده مشخص میکند
<i> متن کج مشخص میکند
<small> متن کوچکتر مشخص میکند
<strong> متن مهم مشخص میکند
<sub> متن زیرنویس شده مشخص میکند
<sup> متن بالانویس شده مشخص میکند
<ins> متن درج شده مشخص میکند
<del> متن حذف شده مشخص میکند
<mark> متن نشاندار شده مشخص میکندپسین پیشین