آموزش HTML صفحه اصلی اینستاگرام ما
عنصرهای HTML

عنصرهای HTML


یک عنصر HTML با یک تگ شروع ، مقداری محتوا ، و یک تگ پایان مشخص میشود .


عنصرهای HTML

یک عنصر HTML معمولا شامل یک تگ شروع و یک تگ پایان است که محتوا در بین این دو تگ قرار میگیرد :

<tagname>محتوا</tagname>

عنصر HTML همه چیز از تگ شروع تا تگ پایان است :

<h1>این عنوان است</h1>

<p>این پاراگراف است</p>

تگ پایان محتوای عنصر تگ شروع
<h1/> این عنوان است <h1>
<p/> این پاراگراف است <p>
هیچ هیچ <br>
نکته: بعضی از عناصر HTML هیچ محتوایی ندارند (مانند عنصر <br>). این عناصر ، عناصر خالی نامیده میشوند . عناصر خالی تگ پایان ندارند!

عنصرهای HTML تودرتو

عنصرهای HTML میتوانند تودرتو باشند (به این معنا که عناصر میتوانند شامل عناصر دیگری باشند) .

همه اسناد HTML شامل عنصرهای HTML تودرتو هستند .

مثال زیر شامل چهار عنصر HTML است (<html> ، <body> ، <h1> و <p>):

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>نخستین عنوان من</h1>
<p>نخستین پاراگراف من.</p>

</body>
</html>
امتحان کن »

توضیح مثال

عنصر <html> عنصر ریشه است و کل سند HTML را مشخص میکند .

این عنصر یک تگ شروع <html> و یک تگ پایان </html> دارد .

سپس ، در داخل عنصر <html> یک عنصر <body> وجود دارد :

<body>

<h1>نخستین عنوان من</h1>
<p>نخستین پاراگراف من.</p>

</body>

عنصر <body> بدنه سند را مشخص میکند .

این عنصر یک تگ شروع <body> و یک تگ پایان </body> دارد .

سپس ، در داخل عنصر <body> دو عنصر HTML دیگر وجود دارد : <h1> و <p> :

<h1>نخستین عنوان من</h1>
<p>نخستین پاراگراف من.</p>

عنصر <h1> یک عنوان مشخص میکند .

این عنصر یک تگ شروع <h1> و یک تگ پایان </h1> دارد :

<h1>نخستین عنوان من</h1>

عنصر <p> یک پاراگراف مشخص میکند .

این عنصر یک تگ شروع <p> و یک تگ پایان </p> دارد :

<p>نخستین پاراگراف من.</p>

هرگز تگ پایان را فراموش نکنید

برخی عنصرهای HTML حتی اگر تگ پایان را فراموش کنید ، بدرستی نمایش داده خواهند شد :

<html>
<body>

<p>این یک پاراگراف است
<p>این پاراگراف دیگری است

</body>
</html>
امتحان کن »

با این حال ، هرگز به این کار اعتماد نکنید ! اگر تگ پایان را فراموش کنید ممکن است نتایج یا خطاهای غیرمنتظره ای ایجاد شود !


عنصرهای HTML خالی

عنصرهای HTML بدون محتوا عنصرهای خالی نامیده میشوند .

تگ <br> یک خط شکن مشخص میکند ، و یک عنصر خالی بدون تگ پایان است :

<p>این یک پاراگراف<br> با یک خط شکن است .</p>
امتحان کن »

HTML حساس به کوچکی و بزرگی حروف(Case Sensitive) نیست

تگ های HTML حساس به بزرگی و کوچکی حروف نیستند : <p> با <P> یکسان است .

استاندارد HTML نیاز به تگ های با حروف کوچک ندارد ، اما W3C استفاده از حروف کوچک را در HTML پیشنهاد میکند ، و خواستار استفاده از حروف کوچک برای انواع سند دقیق تر مانند XHTML است .

در وب داناک ما همیشه از تگ های با حروف کوچک استفاده خواهیم کرد .

تگ توضیح
<html> ریشه یک سند HTML را مشخص میکند
<body> بدنه سند را مشخص میکند
<h1> تا <h6> عناوین HTML را مشخص میکنندپسین پیشین