آموزش HTML صفحه اصلی اینستاگرام ما
مثال های پایه ای

مثال های پایه ای HTML


در این درس برخی از مثال های پایه ای HTML را نشان خواهیم داد .

اگر از تگ هایی استفاده میکنیم که شما هنوز آنها را نیاموخته اید نگران نباشید .


اسناد HTML

همه اسناد HTML باید با یک بیان نوع سند شروع شوند: <!DOCTYPE html> .

سند HTML با تگ <html> شروع و با تگ <html/> پایان میابد .

بخش قابل مشاهده سند HTML بین <body> و </body> است .

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>نخستین عنوان من</h1>
<p>نخستین پاراگراف من.</p>

</body>
</html>
امتحان کن »

بیان <!DOCTYPE>

بیان <!DOCTYPE> نوع سند را نشان میدهد ، و به مرورگرها کمک میکند تا صفحات وب را بدرستی نمایش دهند .

این بیان باید فقط یکبار ، در بالای سند (قبل از هر تگ HTML) قرار گیرد .

بیان <!DOCTYPE> نسبت به بزرگی و کوچکی حروف حساس (case sensitive) نیست .

بیان <!DOCTYPE> برای HTML5 بصورت زیر است :

<!DOCTYPE html>

عناوین HTML

عناوین HTML با تگ های <h1> تا <h6> مشخص میشوند .

<h1> مهمترین عنوان را مشخص میکند . <h6> کم اهمیت ترین عنوان را مشخص میکند :

مثال

<h1>این عنوان 1 است</h1>
<h2>این عنوان 2 است</h2>
<h3>این عنوان 3 است</h3>
امتحان کن »

پاراگراف های HTML

پاراگراف های HTML با تگ <p> مشخص میشوند :

مثال

<p>این یک پاراگراف است.</p>
<p>این پاراگراف دیگری است.</p>
امتحان کن »

لینک های HTML

لینک های HTML با تگ <a> مشخص میشوند :

مثال

<a href="https://www.w3schools.com">این یک لینک به w3schools است</a>
امتحان کن »

مقصد لینک در صفت href مشخص میشود .

صفت ها استفاده میشوند تا اطلاعات اضافی درباره عنصرهای HTML فراهم کنند .

در فصل آینده درباره صفت ها بیشتر خواهید آموخت .


تصویرهای HTML

تصاویر HTML با تگ <img> مشخص میشوند .

منبع فایل (src) ، متن جایگزین (alt) ، پهنا (width) و بلندا (height) بصورت صفت ها فراهم میشوند :

مثال

<img src="w3schools.jpg" alt="w3schools.com" width="104" height="142">
امتحان کن »

دکمه های HTML

دکمه های HTML با تگ <button> مشخص میشوند :

مثال

<button>بر روی من کلیک کن</button>
امتحان کن »پسین پیشین